اهنگ بی پناهی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان