اهنگ زدم بیرون پی ولگردی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان