اهنگ سلطان فقط خودتی عشقم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان