این عشق چیه با خنده شروع میشه با گریه تموم میشه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان