این نفسا مشقیه من مردم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان