این همه آدم چرا من

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان