ای داد بر من اکورد

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان