ای داد بر من فرداست که حالیم میشه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان