ای دلبر و ای دلبر

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان