ای وای وای به ممد حیدری

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان