با توام کهنه رفیق

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان