ببخشید آقا میدونید سبو کجاست

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان