ببخشید به آلمانی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان