ببخشید به ترکی تبریزی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان