بختیاری کجاست

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان