بخشیدمت برو بخشیدمت نمون

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان