بدون تو دارم میمیرم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان