بدون تو شبام

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان