بذار همه دنیا بدونه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان