بزن دلتو به دریا بیا

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان