بعد تو دگر عاشقی ممنوع

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان