بلدی یا بلد

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان