بلند بالا از روزبه بمانی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان