بمونی برام کاشکی تا ابد

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان