بمون کنارم عشق

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان