به جون تو قسم دیگه نمیتونم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان