به جون تو قسم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان