به خدا اعتماد کن

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان