به خدا میسپارمت

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان