به خدا کافر اگر بود

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان