بچرخ تا بچرخیم پدرام پالیز

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان