بگو خودم چه مرگمه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان